Statistické a matematické postupy

Delfská metoda – stanovení významu jednotlivých oblastí

Pro stanovení významu jednotlivých oblastí bylo realizováno expertní hodnocení za využití Delfské metody. Celkem 10 nezávislých odborníků z různých vědních oborů vztahujících se k populačnímu zdraví anonymně určovalo váhu každé z devíti oblastí. Odhad expertů byl upřesňován ve třech kolech, během nichž byla všem anonymně poskytována zpětná vazba a názory ostatních expertů. Po každém kole hodnocení bylo zjištěno rozpětí vah a stanoven jejich průměr, a to pro každou z devíti oblastí zvlášť. Po té byl dotazník v intervalu přibližně dvou měsíců rozeslán znovu k upřesnění vah (dotazník obsahoval přehled oblastí a jejich indikátorů). Díky pandemii Covid-19 došlo k částečnému přehodnocení významu některých oblastí.

  1. Ekonomické podmínky a sociální ochrana (váha 15)
  2. Vzdělání (váha 14)
  3. Demografické změny (váha 6)
  4. Environmentální podmínky (váha 11)
  5. Individuální životní podmínky (váha 7)
  6. Bezpečnost v silniční dopravě a kriminalita (váha 3)
  7. Zdroje zdravotní a sociální péče (váha 8)
  8. Zdravotní stav (váha 16)
  9. Kvalita života (váha 20)

Shluková analýza

Jednotlivé shluky (clustery, skupiny) jsou vytvořeny pomocí shlukové analýzy. Shluková analýza je vícerozměrná statistická metoda, která se používá ke klasifikaci objektů. Slouží k třídění jednotek, v našem případě okresů, do skupin (shluků, clusterů) tak, aby si jednotky náležící do stejné skupiny byly podobnější než objekty z ostatních skupin. Shluky (clustery) jsou charakterizovány prostřednictvím stejného souboru znaků, tj. 103 indikátorů všech devíti oblastí.

Softwarové možnosti

Software umožňuje vytvořit indexy (kompozitní indikátory) jednotlivých oblastí 1 až 8 a zároveň souhrnný Index zdraví. Nastaveno je zpracování pomocí metody vícekriteriálního hodnocení variant: metoda WSA.

Software je vytvořen s využitím technologií MySQL a ESRI AGOL. Uživatelská data jsou prostřednictvím webové stránky nahrána do databáze. Nahraná data jsou zkontrolována z hlediska kompletnosti a relevantnosti. V případě chyby dané nedostatky uživateli nahlásí s možností opravy. Po kontrole software vizualizuje zadaná data do map pro celkový Index zdraví i jednotlivé oblasti. Číselným databázovým datům je přiřazena poloha na úrovni okresů a data jsou převedena do geografických polygonových vrstev v souřadném systém S-JTSK. Takto předzpracovaná data jsou nahrána do cloudového prostředí ESRI AGOL. Zde jsou použita do webové mapy a následně do výsledné webové aplikace, která kromě vizualizace obsahuje analytické widgety. Pomocí dat vložených do vytvořeného softwaru se uživateli zobrazí konkrétní grafické a mapové podklady. Lze i vložit data za historická předem definovaná období a software graficky a kartograficky okresy vizualizuje, což je vhodné pro porovnání změn v daných regionech odlišných období. Lze takto zobrazit data z let 1980 až 2000 v pětiletých intervalech. Po roce 2000 v tříletých intervalech. Data lze vizualizovat až do roku 2040.